لیست قیمت موتور گیرلس آسانسور

✔️ ویتور چین 6.7کیلووات 

79.500.000 تومان ✔️ ویتور چین 4.2کیلووات 

79.000.000 تومان ✔️ وبر 6.8 کیلووات 

70.500.000 تومان ✔️ مونو درایو 6.7 کیلووات 

75.500.000 تومان ✔️ موتو درایو 4.2 کیلووات 

83.500.000 تومان ✔️ موتو درایو 3.2 کیلووات 

72.500.000 تومان ✔️ ساسی ایتالیا 8 نفره تک سرعته

141.000.000 تومان ✔️ ساسی ایتالیا 6 نفره تک سرعته

139.000.000 تومان ✔️ ژیندا 5.3 کیلووات 

79.000.000 تومان ✔️ ژیندا 4.3 کیلووات 

83.500.000 تومان ✔️ ژیندا 4.2 کیلووات 

72.500.000 تومان ✔️ زیلابگ 9.6 کیلووات 

189.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 6.6 کیلووات 

160.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 5 کیلووات 

145.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 4.4 کیلووات 

141.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 4.1 کیلووات 

146.000.000 تومان ✔️ بهران 5.6 کیلووات 

85.300.000 تومان ✔️ بهران 4.5 کیلووات 

79.200.000 تومان ✔️ بهران 3.5 کیلووات 

75.900.000 تومان ✔️ بلولایت 8.3 کیلووات 

84.600.000 تومان ✔️ بلولایت 7.4 کیلووات 

80.300.000 تومان ✔️ بلولایت 5.2 کیلووات 

84.600.000 تومان ✔️ بلولایت 5.2 کیلووات 

80.200.000 تومان ✔️ آکیش 3.3 کیلووات 

91.500.000 تومان موتور گبرلس آلبرتو ساسی 7.5 کیلووات 

150.000.000 تومان موتور گبرلس آلبرتو ساسی 5.8 کیلووات 

170.000.000 تومان موتور گبرلس آلبرتو ساسی 5.4 کیلووات 

139.000.000 تومان ✔️ ویتور مدل WSGMF

130.000.000 تومان ✔️ وبر 8 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

42.300.000 تومان ✔️ زیلابگ 8 نفره (SM200/20C20)

119.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 6 نفره (SM 200/15C20)

99.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 21 نفره (SM210/60B20)

225.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 18 نفره (SM225/60B)

275.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 16 نفره (SM200/45D20)

205.800.000 تومان ✔️ زیلابگ 13 نفره (SM200/40D20)

174.000.000 تومان ✔️ زیلابگ 10 نفره (SM200/30C20)

140.000.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 8 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

95.990.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 8 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

95.990.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

103.000.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

93.670.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

121.000.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

71.500.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

68.500.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 21 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

36.900.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 21 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

301.700.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 21 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

301.700.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 13 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

102.950.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 13 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

102.950.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 10 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

100.920.000 تومان ✔️ دیسکی بلولایت 10 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

100.920.000 تومان ✔️ بهران 8 نفره سرعت 1.6 متر ثانیه

68.000.000 تومان ✔️ بهران 8 نفره سرعت 1 متر ثانیه

65.200.000 تومان ✔️ بهران 6 نفره سرعت 1 متر ثانیه

31.800.000 تومان ✔️ بهران 6 نفره سرعت 1 متر ثانیه

61.900.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 8 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

128.000.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 8 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

128.000.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 6 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

124.900.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 14 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

142.300.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 14 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

142.300.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 10 نفره سرعت 1.6 متر بر ثانیه

138.900.000 تومان ✔️ بشکه ای بلولایت 10 نفره سرعت 1 متر بر ثانیه

138.900.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK6 سرعت 1 متر بر ثانیه

61.200.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK5 سرعت 1 متر بر ثانیه

61.200.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK4 سرعت 1 متر بر ثانیه

61.200.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK3 سرعت 1 متر بر ثانیه

71.200.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK26 سرعت 1 متر بر ثانیه

81.000.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK26 سرعت 1 متر بر ثانیه

107.000.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK2 سرعت 1 متر بر ثانیه

55.600.000 تومان ✔️ آکیش مدل AK1 سرعت 1 متر بر ثانیه

55.100.000 تومان ✔️ 8 نفره امگا MONA200 سرعت 1 متر بر ثانیه

52.000.000 تومان ✔️ 8 نفره امگا MCK100 سرعت 1 متر بر ثانیه

53.900.000 تومان ✔️ 6 نفره امگا MCK200 سرعت 1 متر بر ثانیه

60.500.000 تومان ✔️ 21 نفره امگا MONA450 سرعت 1.6 متر بر ثانیه

132.000.000 تومان ✔️ 21 نفره امگا MDD070 سرعت 1.6 متر بر ثانیه

132.000.000 تومان ✔️ 18 نفره امگا MONA400 سرعت 1 متر بر ثانیه

70.000.000 تومان ✔️ 15 نفره امگا MCK300 سرعت 1 متر بر ثانیه

58.000.000 تومان ✔️ 13 نفره امگا MONA320 سرعت 1 متر بر ثانیه

52.000.000 تومان ✔️ 13 نفره امگا MCK500 سرعت 2 متر بر ثانیه

50.500.000 تومان ✔️ سیکور 9.8 کیلووات 

170.000.000 تومان ✔️ سیکور 8.2 کیلووات 

150.000.000 تومان ✔️ سیکور 6.1 کیلووات 

170.000.000 تومان ✔️ سیکور 5.4 کیلووات 

139.000.000 تومان ✔️ سیکور 5 کیلووات 

150.000.000 تومان ✔️ سیکور 3.6 کیلووات 

128.000.000 تومان 128.000.000 تومان

منوی اصلی