لیست قیمت موتور گیربکس آسانسور

⚙️ مونتاناری M73 5.5KW

35.430.000 تومان ⚙️ مونتاناری M73 5.5KW

29.000.000 تومان ⚙️ مونتاناری M73 5.5KW

47.000.000 تومان ⚙️ بهران 7.3 کیلووات تک سرعته (VVVF)

70.000.000 تومان ⚙️ بهران 6.1 کیلووات تک سرعته (VVVF)

39.500.000 تومان ⚙️ آلبرتو ساسی MF84 سرعت 1 متر بر ثانیه

62.000.000 تومان ⚙️ فرشباف 6.1KW Rizen 

63.500.000 تومان ⚙️ ساسی فرشباف 6.1KW تک سرعته

65.000.000 تومان ⚙️ ساسی ایرانی 7.3 کیلووات | موتور ساسی مونتاژ

47.000.000 تومان ⚙️ ساسی ایران 13.2 کیلووات تک سرعته

91.000.000 تومان ⚙️ ساسی ایران 11.2 کیلووات تک سرعته

82.500.000 تومان ⚙️ ساسی 9.2 کیلووات تک سرعته

145.000.000 تومان ⚙️ ساسی 5.9 کیلووات تک سرعته

109.800.000 تومان ⚙️ ساسی ۵٫۵ کیلووات تک سرعته

112.500.000 تومان ⚙️ ساسی 14.7 کیلووات تک سرعته

165.500.000 تومان ⚙️ بهران 9.2 کیلووات تک سرعته

76.943.000 تومان ⚙️ بهران 6/1کیلووات دو سرعته

55.000.000 تومان ⚙️ بهران ۶/۱کیلووات تک سرعته

55.000.000 تومان ⚙️ بهران 6/1کیلووات تک سرعته

58.500.000 تومان ⚙️ بهران 6/1کیلووات تک سرعته

55.000.000 تومان ⚙️ بهران 5.5 کیلووات تک سرعته

55.000.000 تومان ⚙️ ایتال FT1 480 | قیمت روز موتور گیربکس آسانسور ایتال|

88.500.000 تومان ⚙️ ایتال 7.5کیلووات تک سرعته

117.900.000 تومان ⚙️ الکو TR5 5.5KW  

69.700.000 تومان ⚙️ الکمپ 5.5کیلووات تک سرعته

98.500.000 تومان

منوی اصلی